Archive

  1. Homepage
  2. Tháng Sáu 2019
HỎI VÀ ĐÁP

Hội viên Hiệp hội hỏi 1 (HH): Nhờ văn phòng Hiệp hội nghiên cứu can thiệp vì sao Cục hải quan không cho các xe mua vay ngân hàng sử dụng bản sao giấy tờ có công chứng và xác nhận của ngân hàng khi xe qua biên giới? Văn phòng Hiệp hội trả lời 1...

Xem thêm
QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI

QUAN ĐIỂM HIỆP HỘI Theo lời mời của Sở GTVT TP.HCM (giấy mời số 338/GM-SGTVT ngày 7/6/20190)  và qua nghiến cứu các tài liệu tóm tắt đính kèm, ngày 14/6/2019 ông Lê Trung Tính, chủ tịch Hiệp hội VTHKLT&DL TP.HCM đã đóng góp ý kiến...

Xem thêm
Tổng quan về hiệp hội

Lịch sử hình thành và phát triển HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngà...

Xem thêm
Quá trình hình thành và phát triển

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM           Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên...

Xem thêm
Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ...

Xem thêm