Hiệp hội

  1. Homepage
  2. Hiệp hội
Tổng quan về hiệp hội

Lịch sử hình thành và phát triển HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngà...

Xem thêm
Quá trình hình thành và phát triển

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM           Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên...

Xem thêm
Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ...

Xem thêm