Hiệp hội

  1. Homepage
  2. Hiệp hội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Các bạn thân mến, Cho đến nay, sau khi phát hành Thư mời Đại hội, văn phòng BVĐ có nhận được phản ánh của một số Hội viên CŨ là tại sao kỳ Đại hội lần này chúng tôi là Hội viên cũ của HHXKLT TPHCM lại không được mời tham dự. Về vấn đề này, VP BVĐ xin giải th...

Xem thêm
Tổng quan về hiệp hội

Lịch sử hình thành và phát triển HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngà...

Xem thêm
Quá trình hình thành và phát triển

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM           Hiệp hội là một tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức cùng ngành nghề, cùng sở thích, có chung mục đích: “tập hợp, đoàn kết hội viên...

Xem thêm
Điều lệ hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ...

Xem thêm