Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung và xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ GTVT

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. Đánh giá tác động của việc sửa đổi, bổ sung và xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ GTVT

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply