Hội viên

  1. Homepage
  2. Hội viên

TẤT CẢ HỘI VIÊN HIỆP HỘI

TỈ TRỌNG HỘI VIÊN

Tỉ trọng số hội viên so với DN/HTX trong khối là 100%

THỦ TỤC GIA NHẬP HIỆP HỘI

Điền đầy đủ thông tin bên dưới:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TPHCM

Kính gửi : HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

Tên đầy đủ của doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ VP/địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại cơ quan: …………………………………………. Điện thoại di động: ………………………………..

Fax:………………………………………………………………… Email:……………………………………………………

Tài khoản số (tiền Việt và ngoại tệ):……………………. tại:………………………………………………………..

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp:……………………………………………………. Ngày cấp:………………………………………………

Họ và tên người đại diện doanh nghiệp: …………….. …………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………. Trình độ chuyên môn:……………………………..

Ngành nghề kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh):………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều lệ tổ chức, hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, chúng tôi tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TPHCM.

Nếu được chấp nhận, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp hội vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM.

………………,ngày… tháng….năm 201…

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

( Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Đính kèm giấy phép đăng kí kinh doanh với đơn này

Bấm vào nút bên dưới để tải xuống mẫu đơn: