Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia , công nhân trong thời gian TP.HCM thực hiện Chỉ hiện số 16/CT-TTg

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Tin chuyên ngành
  4. Hướng dẫn công tác tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia , công nhân trong thời gian TP.HCM thực hiện Chỉ hiện số 16/CT-TTg

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply