MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP

  1. Homepage
  2. Hội viên
  3. MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—–***—–

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

 

Kính gởi: HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH VÀ DU LỊCH TP.HCM

 

Tên đầy đủ của doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ VP/Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại cơ quan: …………………………………………. Điện thoại di động: ………………………………..

Fax:………………………………………………………………… Email:……………………………………………………

Tài khoản số (tiền Việt và ngoại tệ):…………………… tại:………………………………………………………..

Giấy phép thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………….

Cơ quan cấp:……………………………………………………. Ngày cấp:………………………………………………

Họ và tên người đại diện doanh nghiệp:………………. …………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………. Trình độ chuyên môn:…………………………….

Ngành nghề kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh):………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều lệ tổ chức, hoạt động của Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Hành Khách Liên Tỉnh Và Du Lịch TP.HCM, Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam, chúng tôi tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Hành Khách Liên Tỉnh Và Du Lịch TP.HCM.

Nếu được chấp nhận, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ Điều lệ và các Nghị quyết của Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Hành Khách Liên Tỉnh Và Du Lịch TP.HCM.

………………, ngày… tháng…. năm 2020

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply