Thống kê văn bản luật

  1. Homepage
  2. Pháp luật
  3. Văn bản pháp luật
  4. Ngành du lịch
  5. Thống kê văn bản luật
vbpl_egwa
STT Tên văn bản Nội dung Ngày tháng ban hành Ngày tháng có hiệu lực
1 Luật du lịch

 

Số 09/2017/QH14    
2 Nghị định Số 168/2017/NĐ-CP qui địng chi tiết một số điều của luật Du lịch    
3 Thông tư Số 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn NGhi định 168    
4        

Lê Tuấn

Author Since:  14 Tháng Ba, 2019