UBND TP.HCM “V/v tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19”

  1. Homepage
  2. Tin tức và Sự kiện
  3. Sinh hoạt & Sự kiện
  4. UBND TP.HCM "V/v tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19"

Tính Trung

Author Since:  20 Tháng Năm, 2019

Leave a Reply