Điều Lệ Hoạt Động


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH & DU LỊCH TP.HCM

“ Ban hành kèm theo quyết định số 02/ 2014 / QĐ – HHVTHK ngày  6 / 1 / 2014 của Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô hành khách LT & DL TPHCM”

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hiệp hội vận tải  hành khách LT & DL tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

ĐIỀU 1. CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI

Văn phòng Hiệp hội là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chấp hành và thường trực Ban chấp hành Hiệp hội. Thường xuyên tổng hợp tình hình, điều hành hoạt động của Hiệp hội theo kế hoạch, chương trình đã đề ra và thực hiện công tác hành chính và quản trị cơ quan văn phòng.

 ĐIỀU 2. NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI.

–  Giúp chủ tịch xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hiệp hội. Tổng hợp, lập báo cáo sơ, tổng kết các hoạt động của Hiệp hội;

–   Thực hiện công tác soạn thảo văn bản và phát hành văn bản của Hiệp hội;

–   Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ;

–   Thực hiện quản lý tài sản, các trang thiết bị của Văn phòng  Hiệp hội;

–   Thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Hiệp hội gồm: mời họp, bố trí phòng họp, in ấn tài liệu, lập dự toán kinh phí hội nghị, thực hiện nhiệm vụ đưa đón lãnh đạo Hiệp hội và khách của Hiệp hội khi có yêu cầu;

–   Tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan đến ngành vận tải hành khách LT & DL, đến các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội kịp thời báo cáo lãnh đạo. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Hiệp hội cung cấp các thông tin, số liệu cho các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan thông tấn báo chí;

–   Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật và cung cấp văn bản liên quan đến vận tải  hành khách LT & DL đến các Doanh nghiệp- Hợp tác xã hội viên;

–  Thực hiện công tác quản lý tài chính Hiệp hội như : hội phí, kinh phí từ các nguồn tài trợ cho hoạt động của Hiệp hội và thu từ các nguồn dịch vụ khác; báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định;

–   Bảo đảm  an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong Văn phòng hiệp hội;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

ĐIỀU 3: BIÊN CHẾ CÁN BỘ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG.

         * Tổng thư ký

–    Tổng thư ký  chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Văn phòng Hiệp hội;

–     Soạn thảo, theo dõi bản tin hàng tháng để cung cấp thông tin gửi đến các hội viên; đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Hiệp hội trả lời các kiến nghị đề xuất của hội viên, DN-HTX (nếu có) một cách kịp thời;

–   Phụ trách công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của văn phòng, theo dõi việc phát triển hội viên;

–    Đề xuất kí kết, tổ chức khai thác các hợp đồng dịch vụ (nếu có) nhằm tăng thêm nguồn thu cho Hiệp hội.

     * Thư ký Hiệp hội

–   Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, kế toán tài chính (giao dịch với ngân hàng), quản lý con dấu, việc thu chi Hiệp hội, cấp phát lương, phụ cấp (nếu có), theo dõi thực hiện việc thu hội phí và các chế độ khác theo quy định của nhà nước đối với nhân viên làm việc tại văn phòng Hiệp hội;

–  Phụ trách công tác soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của Thường trực Ban chấp hành. Tổng hợp ý kiến và thông báo kết luận của lãnh đạo Hiệp hội tại các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban chấp hành cho các Doanh nghiệp – Hợp tác xã hội viên;

–  Theo dõi, cập nhật, quản trị chung những tin tức, sự kiện chung trong ngành vận tải trên trang web Hiệp hội (http://hiephoivantaihk.com/ );

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch hoặc Tổng thư ký phân công.

Trong trường hợp Văn phòng Hiệp hội chưa bố trí được vị trí Tổng thư ký, thì Thư ký chịu trách nhiệm một số công việc của Tổng thư ký.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

* Quy định này có giá trị thực hiện kể từ ngày kí cho đến khi có quy định khác thay thế;

       * Các Ủy viên  Ban chấp hành, hội viên và văn phòng Hiệp hội vận tải hành khách LT & DL thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này;

* Việc bổ sung và sửa đổi Quy định này do Chủ tịch Hiệp hội vận tải  hành khách LT & DL tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định./.

TM. HIỆP HỘI VẬN TẢI HK LT  & DL TPHCM

Chủ tịch,

Lê Trung Tính (đã ký)